Publications De La Soci T D Histoire Turque

Author:
Publisher:
ISBN:
Size: 60.91 MB
Format: PDF, Mobi
View: 3838
Download Read Online
Bu suretle, Hayâl ve Ortaoyunu târihinin şimdiye kadar karanlık kalmış bir köşesi
aydınlanacağı gibi, son asır Hayâlcilik ve Ortaoyunculuğu'nun nasıl meydana
geldiği ve inkişâf ettiği de daha kolayca anlaşılacaktır. ... 88 "Fakat Karagözcülük
herhâlde Orta-oyunculuğu'na nisbetle daha çok bir isti'dât-ı taklîdiyyeye muhtaç
görünür ; Hayâlci, perde arkasından, Orta-oyunu'- nun zurna veçiftnekkâresine
karşılık, hem hânende hem def-zen, H ad v ad da p iş e kâr, Karagöz de Kavuklu
 ...

August Pauly S Real Encyclop Die Der Classischen Alterthumswissenschaft In Alphabetischer Ordnung

Author: August Pauly
Publisher:
ISBN:
Size: 19.95 MB
Format: PDF, Kindle
View: 2366
Download Read Online
S. 151_182 und Drovfen. Gefch, d, Hellenism. ll. S. 401. 446|, 461fi. E. Gerhard.
über den Volksfiamm der Achäer. in den Abb. der Verl. Mad. vom I. 1853. H. D.
Müller. Wanderungen des ach. Stammes und Enltes. in feiner Mhthol. der grieeh.
... Karanlik Liman. - 2) .Kleine Bucht in Aeolis in der Nähe von Gr»nium (Sihl. y.
37.* Strab. nur. p. 622). wo fich nach Strabo Altäre der 12 Götter fanden. *- 3)
Nach Blinlli, 12. 26 eine Hafenbueht des'Vontus Eurinus im europäifchen
Sarmatien ...

Real Encyclop Die Der Classischen Alterthumswissenschaft

Author: August Friedrich von Pauly
Publisher:
ISBN:
Size: 33.89 MB
Format: PDF, ePub
View: 4045
Download Read Online
2S. vberl. erscheint ein Wald In^mdrs in Phrygien, der also wahrscheinlich hier
zu suchen ist. l?/> ,'k?»»ikri», (Yv>/Zß.og. Strabo XIII. p. S98. Euftath. zu Hom. II.
X, 4Z0). ein bei Thymbra (s, d.) fließende« Nebenflüßchen de« Skamonder, das
30 ... unmittelbar in eine Bucht deS MeereS, den Karanlik Lima« (bei den Alten
Partus ^ckseorum), fällt, so daß wir, wenn er wirk» lich der alte Th. ist, die Ebene
von Thymbra in ziemlich bedeutender Ent» Innung von Zlium zu suchen haben (
«gl.

D V N Keb R

Author: Jalāl al-Dīn Rūmī (Maulana)
Publisher:
ISBN:
Size: 28.60 MB
Format: PDF
View: 3729
Download Read Online
Gene Mu'tezile'ye göre Allah kimseye görünmez; çünkü cismi, mekânı, şekli,
heyeti yoktur. Mu'tezile, bütün bu inançlarda aklı esas tutmuştur. Bu bakımdan
bunlara, Müslümanların rasyonelleri denebilir. . 151, b. 1319. Zengi b ar-Ru m.
Zengibar, Habeş ve Hindû mûrâdifidir; karanlık anlamını verir; Rum da Türk
mürâdifidir; aydınlık, güzellik anlamlarına kullanılır. . 151, b. 1321. Zen c i - Ru m.
Bu da öyle. . 158, b. 1382. Bâyezî d. I. cilde, s. 21, b. 160 ın izahına bakınız (
Açılama, s. 409).

T Rk Dili

Author:
Publisher:
ISBN:
Size: 48.27 MB
Format: PDF, Docs
View: 4088
Download Read Online
Onun karanlik tarihinden ötürüdür. Açik olan yalniz düzyazinin tarihidir. Usun
buyru- gunda falloir cünkü. Sözcük de öyle. §iirdeki sözcüklerse tasidiklan
anlamlar degildir. Bir araya geldiklerinde de tasidiklan bir anlamdan çok, duyu
yükleridir. Bunun için fiiri dogrular yürütür, ama yanhçlar yapar diyorum. Giz
dedigim, ozanina bile kapali dcdigim, bu yanli}- for'dir belki. Yine asil giz
biçimindedir belki. içerik bizimdir, biçimsc çiirindir kendi olusu- munundur derken,
biçimi içerigin yasasi ...

C Irilc Iplak

Author: Şahap Sıtkı
Publisher:
ISBN:
Size: 63.31 MB
Format: PDF, ePub, Docs
View: 551
Download Read Online
Kücük vüresim hevecan Jcin - devdi. Annem bem'm bu k'msenm asía k^Van-
miya^agi mulfulu&uma bakm eöiHis geHrivor- du. Bas'V tavanli karanlik
barakanrza b;r sen üktir gelmisti. B^den kamnm öniinde mahailemi^u hek- Hsi
helirrT. «Hikmet Bev o&brni. d«»dí. si-7i кяга- knidan ^stivnHar » Bír sevden Rii"
hplenm«:>'"m. Ron bön Ьр>оiлщ vi'zíine hakivrvrrhim. F'iyle папа&яп! fösterd': «
Su kusla beraber!» dedi. K^rat-ola ff'+tik Flimrlek; пяг»я&япа "ri ki- «¡i Rühin
nkwordu. Bir; zen<*m ...

Tevfik Fikret Hayati Sanati Iirleri Hazirliyan Ya Ar Nabi

Author: Tevfik Fikret
Publisher:
ISBN:
Size: 64.97 MB
Format: PDF, Mobi
View: 552
Download Read Online
6 BUtün âfâki istiâb eden boglukta nâlig-zen Hayâletler gezer, hep Dir^iruiueji
har U musteskal Bu muiug, miUterjs hengame-i zuimette uir heykel Bakar lâ-
Kayd ü uivi, put a^ton-i áiien üstünuea. Sükûn ey'ra'd ü berk, ey sarsar-i hirs ü
emel, éy gân! 10 Bütün çbnâ-yï ... Butun ufuklan içine alan boglukta srzlanan в -
10. hayàletler gezer, hep birbirler.nden hör ve istiakald ugrafmg; bu ürkütücü,
yirtici karanlik hengamasl içinde bir heykel, demir bir sikunun üstünde, kayitsiz ve
uivi, bakar.

Manzume I Keskin

Author: Mustafa bin Osman Keskin
Publisher:
ISBN: 9789751621276
Size: 31.98 MB
Format: PDF, Kindle
View: 3081
Download Read Online
zäd : agzk t1i;e, ölmeyecek kadar yenecek sey, azik, yiyinti. zafer :j>i1üg_yegin
mzezaffer, zafer, kazanilmi; mücadele. zäg : kaga gura'b, karga. zähib : gidiri
revende, giden, gidici. zähir : görünen, görünücü, açik, belli, meydanda. zahmet
çek- (Ar.+T.) : eziyet çekmek. zahmet : emek elem, eziyet sikint1. zahr : arkapü;I,
arka, art. „Ш : dá '1'migb'/ge sdye-i eáv‚d, gölge, gölgeli, ebedi gölge. iamir : ba/
gò'1î1'1'/di/, kalp, yürek, gönül. zan : regigüman, zan, sezme, sezi. iayf : konuk
mürafr ...

E Er A K

Author: Aka Gündüz
Publisher:
ISBN:
Size: 48.17 MB
Format: PDF, ePub
View: 4908
Download Read Online
zen âşıklar sadece gülünç birer çifttirler. O duygusuzlara acımak gerektir. Aşk ne
ayağa düşer, ne dudağa, ... [Dudaklarının ne kadar karanfil, teninin ne kadar
fildişi, saçlarının ne kadar abanoz olduğunu ona da; dayısına da, annesine d^,
anneannesine ve annebabasına da kar defa söylemişimdir. Bu çılgınlığıma karşı,
hiç birisi namus ve fazilet bazirgânlığına ... Işık müesseseleri bozulduğundan
ortalık zifiri karanlık. Yahlar.dan Kalekahveleri'ne yedi sekiz kilometre. Sokaklar
tenha.

Sel Uklu Ara T Rmalar Dergisi

Author:
Publisher:
ISBN:
Size: 61.51 MB
Format: PDF, ePub, Mobi
View: 3522
Download Read Online
Yer sathının dibindeki sularda, kış tahavvülünde eve eden Dhanb ise, kış, şimal
ve karanlık timsâli olan Türklerin Kara Yılanına benzeyen bir tasavvurdu.
Selçuklu san'atında en çok rastlanan ... Selçuklu evreninin bir hususiyeti de, ba'
zen kuyruğunda bir ikinci baş bulunmasıdır. Kuyrukdaki baş önde giden vücûdu
ısırır. ... San'atı Enst. yayınlan 1, İstanbul 1963. Selçuklu Tarihi D. it M M. önder "
Ein neugefundtnes Rûmseldjukisches Drachenrelicf" , Archaeologischcr
Anzeiger, EVREN 177.