Eski T Rk Edebiyat K S M Naz M Ekilleri

Author: Halûk İpekten
Publisher:
ISBN:
Size: 27.17 MB
Format: PDF, Kindle
View: 4846
Download Read Online
Redd-i matla' Kakıyup hışm ile ebrûlarını çîn eyler Turmaz ol şûh-ı cefâ-pîşe bana
kîn eyler Dökmege kanın erbâb-ı dilün ol hûnî Bileyüp hancer-i hûn-rîzini keskin
eyler Şöyle germiyyeti var âteş-i aşkun dilde Çeşme-i çeşmüm anı âb ile teskin
eyler Beni şâd itmedi bir lahza visâliyle o şâh Dembedem mihnet-i hecri ile
gamkîn eyler Varmazın Ismetiyâ kûyına yânın çünki «Kayıyup hışm ile ebrûlarını
çîn eyler» İsmeti örnek 4. Tahallus. Mahlasın taçbeyitten önce söylenmesi Zülfün
ki ...

Eski T Rk Edebiyat

Author: Halûk İpekten
Publisher:
ISBN: 9789757462705
Size: 60.88 MB
Format: PDF, Mobi
View: 2402
Download Read Online
Örnek 3. Redd-i matla' Kakıyup hışm ile ebrûlarını çîn eyler Turmaz ol şûh-ı cefâ-
pîşe bana kîn eyler Dökmege kanın erbâb-ı dilün ol hûnî Bileyüp hancer-i hûn-
rîzini keskin eyler Şöyle germiyyeti var âteş-i aşkun dilde Çeşme-i çeşmüm anı
âb ile teskîn eyler Beni şâd itmedi bir lahza visâliyle o şâh Dembedem mihnet-i
hecri ile gamkîn eyler Varmazın lsmetiyâ kûyına yârun çünki "Kayıyup hışm ile
ebrûlarını çîn eyler" İsmeti Örnek 4. Tahallus Mahlasın taçbeyitten önce
söylenmesi Zülfün ...

Ismet D V Ni

Author: Mehmet İsmetî
Publisher:
ISBN:
Size: 44.30 MB
Format: PDF, Kindle
View: 5333
Download Read Online
Dökmege kanım erbâb-ı dilüü ol huni Bileyüp hancer-i hün-rîzini keskin eyler 3.
Şöyle germiyyeti var âteş-i cışkun dilde Çeşme-i çeşmim anı âb ile teskîn eyler 4.
Beni şâd etmedi bir lahza visâliyle o şüh Dem-be-dem mihnet-i hecri ile ğamkîn
eyler 5. Varmazız cîşmetiyâ küyına yânın çünkim Kakıyup hışm ile ebrularını çın
eyler Fec ilâtün fe°ilâtün fec ilâtün fec ilün 12 1. Gül-i alden geçüp dil mey-i rüh-
perver ister O da çarha uydı her bâr ser-i kâr-ı diger ister 2. Dil-i bî-karâr n'etsün
gül ü ...

Manzume I Keskin

Author: Mustafa bin Osman Keskin
Publisher:
ISBN: 9789751621276
Size: 69.87 MB
Format: PDF, ePub, Mobi
View: 5249
Download Read Online
Türkçe, arapça, Farsça Manzum sözlük Mustafa bin Osman Keskin, Atabey Kılıç
... her sivekariñ kuvve tengi Nitekim her hos büy u rengi Müzeyyen kilsalar bir nev
-cüvani Dilara serv-kad ger ebruvani O sim-endam u hún-efsan u canan O sehr-
asüb u gül-çehre gazel-hvan O servasä hiram itdikde gähi Kllup üftadegana hos
nigahi Temasa kilsalar ol demde ani O cezb eyler dil-i bi-çaregani 3' $efi'ü'l-m
üznibin ol dosti D'DZMT : Sefi'ü'lmüznibin mahbüb-1 E 35 Cün emr oldiysa böyle
dahi ...

Dictionnaire Fran Ais Turc

Author: Thomas Xavier Bianchi
Publisher:
ISBN:
Size: 76.64 MB
Format: PDF, ePub, Mobi
View: 5221
Download Read Online
... müri: ARDENT, E, adject.: enflamme, --- lehhâb, a. - Fer ardent, y>> J-y-*
qrzghrn demir, ** <- haddi mouça° : Allumé, U*: iânmich, J· muchte'al – Qui brüle |
r flamme , s-° : iâ1rdji, 5 = mouharrrq. – Au fig, violent, W” hément, e· keskin, **
hedi'd, · ! ekid. – Désir arkı · 3: tehtiāqychedid i:m istek – Soif" -y • · keskin sou° -
ARGUMENTAtioN , s. fém., eyler: · · burhân ouidourmanuñ 50 APPENDICE.

A Ik Sef L Sel M Ahmet G Nbulut

Author: Emre Sarı
Publisher: noktaekitap
ISBN:
Size: 17.94 MB
Format: PDF, ePub, Docs
View: 3347
Download Read Online
Türkiye aşıklar bayramında düzenlenen ve her yıl tekrarlanan yılın yedi şiiri
yarışmalarında hep ilk 7 seçme şiir arasında şiirleri yer almıştır. Emre Sarı. İNCE
Kılıçtan keskin Kıldan çok ince, Yaşarsın keskin, Elden çok ince. Erenler kârı Su
eyler koru, Arıdan arı, Gülden çok ince. Koruduğu öz, Taşıdığı göz, Söylediği söz
Dilden çok ince. Can gözünde sel, Duygudaki tel, Gönüldeki yel, Yelden çok ince
. Gökleri söker, Zekadan çıkar, Çölü 131.

Acta Orientalia Academiae Scientiarum Hungaricae

Author:
Publisher:
ISBN:
Size: 15.83 MB
Format: PDF
View: 1740
Download Read Online
Sert sirke gendy kabina earar eder., Aks. 1080: Keskin sirke kabina (küpüne)
zarar(-dvr)., Tülb. 9245 : Keskin sirke kabina zarar verir., Izb. 364 : Yavuz sirke
küpüne ziyan eyler. 117. Kischi Khasdugi Khuinge [r : khuije] achur gendu
duscher. Wer einem andern eine Grube grabet / feilt selber darein. Qui fodit
foveam, incidet in earn, Psalm 7. Prov. 26. Ecclesiast. 10 Syr. 27. Kisi kazduQi
kvfiye afcur gendü düser. »Er fällt am Ende selbst in die Grube, die er (einem
anderen) gegraben hat.

Matmazel Noraliya N N Koltu U

Author: Peyami Safa
Publisher: Ötüken Neşriyat A.Ş.
ISBN: 6051550968
Size: 47.13 MB
Format: PDF, Kindle
View: 4601
Download Read Online
Keskin ve gittikçe Eda Hanım'a ait olduğu anla.ılan bir ses onun adını çağırıyordu
. Tahta bölmeyi yumrukluyordu. Yatağın içinde oturdu ve bağırdı: - Ne var? Ne
oluyor? - Ko.unuz, Ferit Bey, oğlum, ko.Zehra'ya bir .eyler oluyor. Ferit kalktı ve ı.
ığı yaktı. Paltosunu omuzuna alırken, içerde Eda Hanım'ın telâ.lı çığlıkları
arasında horoz ötü.üne benzer sesler geliyordu. Ferit evvelâ cırlak anayı
susturdu. Zehra, yatağının içinde oturmu., yüzü bembeyaz, gözleri kar.ıki duvarla
tavanın birle.tiği ...

Kayseri Ve Y Resi K Lt R Sanat Ve Edebiyat Bilgi Leni Cilt A K

Author: Mustafa Argunşah
Publisher:
ISBN:
Size: 21.37 MB
Format: PDF, Mobi
View: 3068
Download Read Online
Keskin'e göre lugat ilmi, her ilmin kapısıdır, hatta bu ilim aptal insanı bile
zekâlandırır: 28 Luğat oldı çü her 'ilmin kilidi Luğat 'ilmi zeki eyler belidi Keskin,
eserini Tuhfe-i Şâhidî'ye nazire olarak yazar, fakat eserinin ondan daha iyi
olduğu iddiasından da geri kalmaz: 38 O tubfe Şâhidî'ye ola tanzir Dahı andan da
bihter ola iymlr Eserini bir mücevher sandığına benzeten Keskin, hakkıyla
okunduğu takdirde ne Tuhfe-i Şâhidî'ye ne de Ferişteoğlu Lugati'ne gerek
olacağı düşüncesindedir: ...

T Rkisches Lesebuch

Author: Hendrik Boeschoten
Publisher: Otto Harrassowitz Verlag
ISBN: 9783447036696
Size: 79.26 MB
Format: PDF, Kindle
View: 2888
Download Read Online
Seyid Bat- tal Gazi misin yoksa? Irmagi a§an dü§mani sen mi tutacaksm?
Kalpakh subay, bizim bölük emini ile bir §eyler konu§tu, o zaman anladim, subay
kaçmiyor, askerin ilâçlarmi Keskin'e ta§iyormu§. Kinin, minin. Iyi ama, gel de
anlat: Bak, dedim, kininler de gidiyor. O gün öyle dedim. Ankara'nm batakhgmda
bizi sitma tutsa, demek ki orada kinin de yok. Kaçip köyü tutmahyiz ki, sitma
degmeyen yaylamiza varmahyiz. [13] Ankara'ya vardik ki, ilerde toplar gürlüyor,
dü§man toplan.